executive Recruiter (m/f) ()

Beschrijving:

Doel van de functie: Vergroten van het marktaandeel en bruto bijdrage van R&S in de Business Line en het verhogen van de klanttevredenheid. Belangrijkste verantwoordelijkheden en voorbeelden van bijbehorende sleutelactiviteiten • Zorgdragen voor het selecteren, binden (netwerk opbouwen) en actief aanbieden van plaatsbare gekwalificeerde kandidaten teneinde bestaande opdrachten (of nog te verwerven opdrachten) succesvol in te vullen. • Zelfstandig verwerven van nieuwe klanten en relatiebeheer van bestaande klanten teneinde bij te dragen aan de resultaten van de Business Line. • Zorgdragen voor een succesvolle en efficiënte invulling van (sales)opdrachten teneinde een maximale bijdrage te leveren aan het resultaat van de Business Line. • Zorgdragen voor een correcte administratieve afhandeling conform de richtlijnen en procedures (zoals registratie in de databases en adviesrapporten) teneinde een volledige en actuele informatie overdracht te waarborgen. • Is in staat een goed inhoudelijk adviesrapport op te stellen, conform vaste richtlijnen teneinde de klant of prospect op uniforme wijze te adviseren over de kandidaat. • Het hanteren van moderne testing tools en het professioneel nabespreken van assessment rapporten om een duidelijk advies te kunnen schrijven. Performance Indicators (zie Coaching Map voor de specifieke normering): • Aantal bezoeken • Aantal nieuwe klanten • Put to work • Aantal voorstellingen • Fill rate • CVA -Target • Bruto Marge / FTE • Audit score • Werken conform interne procedures Resultaatgerichtheid; Flexibiliteit en aanpassingsvermogen; Teamwork en samenwerken; Klantgerichtheid; Zakelijk bewustzijn; Zelfvertrouwen; Overtuigingskracht; Netwerken. Minimaal werk- en denkniveau: Afgeronde Bachelor opleiding bij voorkeur richting personeelsbeleid, commercieel en/of richting een specifiek gedefinieerd aandachtsgebied. Aanvullende opleidingseisen: • Goede kennis van het Frans en Nederlands, in woord en geschrift • Trainingen zoals gedragsgericht interviewen, werving en selectie technieken, verkooptraining en interne training persoonlijkheidstesten etc. • Rijbewijs B Minimale functie ervaring: Minimaal drie jaar ervaring in een soortgelijke werving en selectie functie met aantoonbare commerciële successen. RESULTAATGERICHTHEID De gedrevenheid om goed werk af te leveren en de opgelegde of zelf gedefinieerde standaarden of doelen te overtreffen Niveau 1 Direct realiseren van resultaten • Geeft prioriteit aan resultaten behalen boven andere doelen • Zorgt dat afgesproken resultaten hoe dan ook gerealiseerd worden • Onderneemt zonodig verschillende acties/stappen om met obstakels of bezwaren om te gaan. • Definieert eigen doelstellingen of prestatiemaatstaven, niet opgelegd door anderen, en volgt de eigen prestatie op • Maakt efficiënt gebruik van de beschikbare tijd • Zoekt effectieve oplossingen als het resultaat in gevaar komt • Vindt het realiseren van het doel belangrijker dan de manier waarop KLANTGERICHTHEID Onderzoekt wensen en behoeften van de (potentiële) (interne) klant en handelt hiernaar. Anticiperen en inspelen op de behoeften van de klant. Het initiëren, promoten en ondersteunen van de levering van producten of diensten op een manier die de verwachtingen van de klant overtreft. Niveau 2 Is gericht op de belangen van de klant • Stelt zichzelf dienstverlenend op en stelt het belang van de klant centraal • Komt met voorstellen die inspelen op de belangen van de klant en levert maatwerk • Toont belangstelling voor vraagstukken/problemen van de (interne) klant • Aanvaardt (ook ongevraagd) verantwoordelijkheid voor gemaakte fouten • Reageert op een klacht met prompt herstel, zonder defensief gedrag. • Hij/zij is zijn/haar groep en de gehele organisatie een actieve voorvecht(st)er voor het tegemoetkomen aan de behoeften van de klant • Toetst of aan verwachtingen, wensen of behoeften is voldaan, opent de mogelijkheid tot correctie of vraagt om suggesties voor verbeteringen • Anticipeert op de behoefte van de klanten en biedt pro actief extra service FLEXIBILITEIT EN AANPASSINGSVERMOGEN De capaciteit om met het oog op het bereiken van een bepaald doel zijn gedrag en aanpak op een efficiënte wijze aan te passen in functie van de situatie waarin men zich bevindt en personen waarmee men geconfronteerd wordt Niveau 2 Kan switchen tussen aanpakken (flexibiliteit van benadering) • Switcht gemakkelijk tussen diverse situaties, mensen en werkwijzen • Wijzigt bewust de manier van aanpak om de grootste kans op succes te genereren • Toont zich wendbaar in overleg en bijonderhandelingen • Heeft geen favoriete stokpaardjes waar hij niet van af te brengen is TEAMWORK SAMENWERKEN Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct tot de eigen taak behoort. Bevordert daartoe de onderlinge communicatie. Niveau 1 Bijdragen aan een homogeen team • Past zich aan aan de groep als het erom gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen. • Stelt gezamenlijk belang boven eigen belang. • Informeert en betrekt anderen zodanig dat een effectieve besluitvorming kan plaatsvinden en draagt er zorg voor dat iedereen tijdig de afgesproken bijdrage levert. • Helpt anderen hun doelen te bereiken. • Heeft zicht op zaken die bij de samenwerking op het Niveau van de interactie en het proces in een groep spelen. Kan deze zaken bespreekbaar maken. • Levert een bijdrage, idee of voorstel voor een groepstaak die niet van persoonlijk belang is. ZAKELIJK BEWUSTZIJN Heeft begrip van de markt waarin de organisatie opereert. Maakt gebruik van algemene en (markt)specifieke kennis om effectief te zijn. Niveau 1 Kent de markt • Kent de klanten, hun vragen en gebruiken • Weet welke thema’s, financieel of technisch, op dit moment de markt mee bepalen • Begrijpt de trends en evoluties in de eigen markt en hun effect op het marktverloop • Heeft een goed begrip van algemene boekhoudkundige en financiële concepten ZELFVERTROUWEN Geloven in de eigen vermogens om een opdracht tot een goed einde te brengen en om de beste manier te kiezen om een probleem aan te pakken. Niveau 1 Heeft zelfvertrouwen in formele situaties • Weet in een groep onbekenden een plezierige indruk achter te laten • Toont zich steeds correct in de omgang met anderen • Heeft er geen moeite mee om een presentatie te geven in een formele setting OVERTUIGINGSKRACHT Toont gedrag dat er op gericht is anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Niveau 2 Overbrugt belangentegenstellingen • Benoemt het gemeenschappelijke belang • Anticipeert op tegenargumenten en bouwt een verdediging in. Bereidt zich goed voor op discussiesituaties. • Geeft ruimte voor kritiek en gaat daar met respect op in • Kan de belangen van partijen zo schetsen dat mogelijkheden voor beide zichtbaar worden • Weet draagvlak te creëren voor voorstellen die moeilijk liggen • Stuurt het denken van anderen in de richting van win-win oplossingen • Krijgt anderen zodanig enthousiast voor zijn opvattingen, dat zij deze opvattingen overnemen • Brengt zijn opvattingen met kracht en ”impact” NETWERKEN Ontwikkelt en bestendigt een net van formele en informele contacten binnen en buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. Niveau 1 Legt contacten voor het eigen dagelijks werk • Weet hoe de organisatie werkt en kent de interne en externe routes • Legt gemakkelijk contact • Is in staat snel met de juiste mensen contact te maken en deze te mobiliseren • Overtuigt anderen van een gemeenschappelijk voordeel fulltime and fix contract attractive salary package

Categorie: 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *